Mustafa Kemal Atatürk Sözleri


Bu Sayfamız da Sizler İçin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürkün Güzel Sözlerini Hazırladık Sayfa İçeriği; Atatürk Sözleri, Mustafa Kemal Atatürk kısa Sözleri, mustafa Kemal Atatürk Kısa Özlü Sözleri

Sozadresi_com
Sozadresicom

Ben gerektiği zaman, en büyük hediyem olmak üzere, Türk milletine canımı vereceğim.


Arkadaşlar! Gidip, Toros dağlarına bakınız, eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiç bir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.


Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.


Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkûmdurlar.


Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.


Eskiden dinler, bilimler, sanatlar, bütün bilgelikler ve şiirler, bir merkezden ışığın dağılması gibi doğudan batının karanlık bölgelerine doğru yayılırdı.


Gençler, siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız.


Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur.


Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kâfidir.


Lider dediğin önde yürüyen değil, yol gösteren olmalıdır.


Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkûmdurlar.


Yurtta sulh, cihanda sulh.


Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir.


Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyebilenindir.


İlim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişmesini kavramak ve izlemek şarttır.


Milli ahlâkımız, medeni esaslarla ve hür fikirlerle beslenmeli ve güçlendirilmelidir.


Bu millet kılı kıpırdamadan dava uğruna canını vermeye razı olmasaydı, ben hiçbir şey yapamazdım.


Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.


Türk’ün haysiyeti, onuru ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür.


Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz.


Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.


Harp zorunlu ve kaçınılmaz olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeyle karşı karşıya kalmadıkça harp bir cinayettir.


Milletim beni nereye isterse oraya gömsün. Yeter ki beni unutmasın.


Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu ila ve idame edecek sizsiniz.


Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.


Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.


İstiklalin tamamiyeti ancak İstiklal-ı Mali (ekonomik bağımsızlık) ile mümkündür.


Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar geçebilir.


Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.


Biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle iş birliği yapan bütün milletlere saygı duyar ve riayet ederiz.


Devrimin amacını anlamış olanların onu korumaya her zaman güçleri yetecektir.


Ne mutlu Türk’üm diyene!


Kırk asırlık Türk yurdu, yabancı elinde kalamaz.


Askeri harekât, siyasi faaliyetlerin ümitsiz olduğu noktada başlar.


Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir.Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız, hatta erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa.


Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.


Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür. Birbirimize vereceğimiz işaret şudur: ileri, daima ileri. Beni övme sözlerini bırakınız, gelecek için neler yapacağız onları söyleyiniz.


Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklalden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık sayılamaz.


Çocukluğumda elime geçen iki kuruştan birini eğer kitaplara vermeseydim bugün yapabildiğim işlerin hiçbirini yapamazdım.


Zabitan için ya istiklal ya ölüm vardır. Fakat arkadaşlar ölmeyeceğiz, bağımsızlığımızı muhafaza ederek yaşayacağız ve milletimizi daima bağımsız görmekle bahtiyar olacağız.


Kadının en büyük vazifesi analıktır. İlk terbiye verilen yer ana kucağı olduğu düşünülürse bu görevin önemi gerektiği gibi anlaşılır.


Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.


Türk kuvvet ve zekâsının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur.


Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.


Yabancılardan insaf ve iyilik dilenmek gibi bir ilke yoktur. Türk ulusu, Türk ilinin gelecek çocukları bunu bir an olsun akıllarından çıkarmamalıdır.


Bu başarının, kutsal topraklarımızı düşman istilasından büsbütün kurtaracak olan kesin zaferin hayırlı bir başlangıcı olmasını tanrının lütfundan dilerim.


Hayatta en hakiki mürşid ilimdir, fendir.


Eğitimdir ki bir milleti; ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.


Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.


Acizler için imkânsız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler kahramanlar için idealdir.


Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.


Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz.


Türk milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.


Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir. Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. Başarılarda gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe direnmek lazımdır.


Türk milleti insanlık âleminin samimi bir ailesidir.


İyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz.


Türkiye’mizi layık olduğu seviyeye yükseltebilmek için mutlaka ekonomimize birinci derecede önem vermek mecburiyetindeyiz…


Bütün ümidim gençliktedir. Bir Türk dünyaya bedeldir.


Ne münasebet olur mu öyle şey… Sanatçı el öpmez! Bilakis, sanatçının eli öpülür!


Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar. Devlet ve milletin mukadderatında milli irade amil ve hâkimdir. Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz. Dünya’da hükümet için kanuni yalnız ve tek bir esas vardır. O da karşılıklı görüşme ve danışmadan ibarettir.


Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir.


Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız zemin hazırladı. Gerçek zaferi siz kazanacak ve devam edeceksiniz ve mutlaka başarılı olacaksınız.


Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. Büyük şeyleri büyük milletler yapar.


Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını keşfetmemiştir.


Milli eğitim esas olduktan sonra; lisanını, yöntemini ve araçlarını milli yapmak zorunluluğu tartışılamaz.


Milli benliğini yitirmiş uluslar, başka milletlerin avıdır.


Mazlum milletler zalimleri bir gün mutlaka Mahv-ı Perişan edeceklerdir.


Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür. Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir. Bizim akıl, mantık ve zekâ ile hareket etmek şiarımızdır. Bütün hayatımızı dolduran vak’alar bu hakikatin delilidirler.


Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat, bütün insanlığı şaşırtacak bir hal alabilir.


Sanatkâr, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.


Millî egemenlik uğrunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun.


Milletimizin güzel sanatlar sevgisini her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.


Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır.


Efendiler, sosyal hayatın kökeni, aile hayatıdır. Aile, açıklamaya gerek yoktur ki, kadın ve erkekten oluşur.


Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller istiyor.


Ordu, Türk ordusu. Bütün milletin göğsünü itimat, gurur duygularıyla kabartan şanlı ad.


Laiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkânını temin etmiştir.


Gerçek işgaller kılıçla değil, sabanla yapılır.


Türk orduları, tarihte benzeri görülmemiş kahramanlıklar, fedakârlıklar göstermiştir.


Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz.


Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz. Hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkâr olamazsınız.


Dünya’nın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.


Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir.


Hiç bir millet yoktur ki, ahlâk esaslarına dayanmadan ilerlesin.


 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir